Tháng Mười Một 30, 2023

Câu hỏi: Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là:

Câu hỏi: Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là:
A. duy trì các tính trạng tốt cho con người.
B. nhân nhanh giống cây trồng cần thiết trong thời gian ngắn.
C. phục chế các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá.
D. tất cả các phương án trên.

Lời giải

Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là: duy trì các tính trạng tốt cho con người, nhân nhanh giống cây trồng cần thiết trong thời gian ngắn, phục chế các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá
Đáp án cần chọn là: D