Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Chỉ nhóm thực vật nào mới có thụ tinh kép?

Câu hỏi: Chỉ nhóm thực vật nào mới có thụ tinh kép?
A. Thực vật hạt kín
B. Cỏ tháp bút
C. Thực vật hạt trần
D. Thực vật thân gỗ lớn

Lời giải

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín ( thực vật có hoa)
Đáp án cần chọn là: A