Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Hạt của cây có nguồn gốc từ

Câu hỏi: Hạt của cây có nguồn gốc từ
A. Bầu nhụy
B. Noãn
C. Hạt phấn
D. Đầu nhụy

Lời giải

Noãn thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt.
Đáp án cần chọn là: B