Tháng Mười Một 30, 2023

Câu hỏi: Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi tất cả đặc điểm sau, ngoại trừ

Câu hỏi: Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi tất cả đặc điểm sau, ngoại trừ
A. Duy trì được khả năng thích nghi cao trong môi trường ổn định
B. Sớm hoàn thành vòng đời
C. Con cháu đa dạng về kiểu gen
D. Hiệu quả sinh sản cao

Lời giải

Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái nên đời con có kiểu gen giống nhau và giống cơ thể mẹ
Đáp án cần chọn là: C