Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào mô thực vật là tính

Câu hỏi: Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào mô thực vật là tính
A. toàn năng
B. phân hóa
C. chuyên hóa
D. cảm ứng

Lời giải

Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào mô thực vật là tính toàn năng của tế bào.
Đáp án cần chọn là: A