Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quả?

Câu hỏi: Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quả?
1. Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.
2. Quả có vai trò bảo vệ hạt.
3. Quả do noãn đã thụ tinh phát triển thành.
4. Quả không có vai trò trong phát tán hạt.
5. Quả cung cấp các chất dinh dưỡng (đường, vitamin, khoáng chất,…).
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Lời giải

Phát biểu đúng là: 1, 2, 5
3 sai, Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.
4 sai, Quả có vai trò trong phát tán hạt.
Đáp án cần chọn là: C