Tháng Mười Một 27, 2023

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có
A. Hai cơ thể khác nhau
B. Quá trình thụ tinh
C. Quá trình giảm phân
D. Quá trình nguyên phân

Lời giải

Sinh sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có hai cơ thể khác nhau, có thể xảy ra tự thụ phấn.
Đáp án cần chọn là: A