Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Loại quả có khả năng tự phát tán là:

Câu hỏi: Loại quả có khả năng tự phát tán là:
A. Quả khô nẻ
B. Quả mọng
C. Quả hạch
D. Quả có cánh

Lời giải

Quả khô nẻ là loại quả tự phát tán nhờ việc tự bung ra khi vỏ quả khô, bắn các hạt ra xa.
Quả mọng, quả hạch phát tán nhờ động vật, quả có cánh phát tán nhờ gió
Đáp án cần chọn là: A