Tháng Mười Một 25, 2023

Câu hỏi: Giao tử cái ở thực vật được gọi là

Câu hỏi: Giao tử cái ở thực vật được gọi là
A. Hợp tử
B. Phôi
C. Hạt phấn
D. Noãn cầu

Lời giải

Giao tử cái ở thực vật được gọi là noãn cầu bên trong chứa túi phôi.
Đáp án cần chọn là: D