Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Trong nông nghiệp để bảo quản quả được lâu trong quá trình vận chuyển, người ta:

Câu hỏi: Trong nông nghiệp để bảo quản quả được lâu trong quá trình vận chuyển, người ta:
A. Hạ nhiệt độ thấp và tiêm GA
B. Bơm khí etilen vào kho chứa quả
C. Tiêm auxin với GA vào quả
D. Hạ nhiệt độ xuống thấp và tăng hàm lượng CO2

Lời giải

Để bảo quản quả được lâu người ta giảm nhiệt độ và tăng hàm lượng khí CO2 để hạn chế sự hô hấp của quả.
Đáp án cần chọn là: D