Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Quả khô nẻ là quả:

Câu hỏi: Quả khô nẻ là quả:
A. Phát tán nhờ gió
B. Phát tán nhờ động vật
C. Tự phát tán
D. Phát tán nhờ con người

Lời giải

Quả khô nẻ là loại quả tự phát tán nhờ việc tự bung ra khi vỏ quả khô, bắn các hạt ra xa.
Quả mọng, quả hạch phát tán nhờ động vật, quả có cánh phát tán nhờ gió
Đáp án cần chọn là: C