Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là:

Câu hỏi: Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là:
A. giao tử đực
B. Hạt phấn.
C. Tinh tử
D. Bào tử đơn bội

Lời giải

Tế bào được hình thành sau giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là các bào tử đơn bội.
Đáp án cần chọn là: D