Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?

Câu hỏi: Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?
A. Trực phân và nguyên phân.
B. Trực phân và giảm phân.
C. Giảm phân và nguyên phân.
D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Lời giải

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân (ở sinh vật nhân thực) và trực phân ở sinh vật nhân sơ.
Đáp án cần chọn là: A