Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:

Câu hỏi: Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:
A. giống nhau và giống cá thể gốc.
B. khác nhau và giống cá thể gốc.
C. giống nhau và khác cá thể gốc.
D. cả 3 phương án trên.

Lời giải

Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra giống nhau và giống cá thể gốc
Đáp án cần chọn là: A