Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

Câu hỏi: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:
A. phân bào giảm nhiễm
B. phân bào nguyên nhiễm
C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm
D. phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm và thụ tinh

Lời giải

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm
Đáp án cần chọn là: B