Tháng Mười Hai 11, 2023

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ?

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ?
A. Phân đôi.
B. Nảy chồi.
C. Trinh sinh.
D. Phân mảnh.

Lời giải

Trinh sinh có ở ong, bò sát, lưỡng cư nên có ở cả ở động không xương sống và có xương sống
Đáp án cần chọn là: C