Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng

Câu hỏi: Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng
A. Vừa thụ phấn vừa thụ tinh trên cùng 1 hoa
B. Vừa thụ phấn vừa giao phấn
C. Kết hợp giữa 1 tinh tử với noãn cầu
D. Kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân cực

Lời giải

Thụ tinh kép là sự kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân cực.
Đáp án cần chọn là: D