Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Bản chât của sự thụ tinh là

Câu hỏi: Bản chât của sự thụ tinh là
A. sự kêt hợp của giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.
B. sự kêt hợp giữa con đực và con cái hình thành con non.
C. sự kêt hợp giữa tinh trùng và trứng hình thành con non.
D. sự tổ hợp vật chât di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.

Lời giải

Bản chât của sự thụ tinh là sự tổ hợp vật chât di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.
Đáp án cần chọn là: D