Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:

Câu hỏi: Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:
A. động vật đơn bào và động vật đa bào.
B. động vật đơn bào
C. động vật đơn bào và giun dẹp.
D. động vật đa bào.

Lời giải

Phân đôi là hình thức sinh sản có ở động vật đơn bào và giun dẹp.
Đáp án cần chọn là: C