Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Nói về thụ tinh của cây hạt kín, phát biểu đúng là

Câu hỏi: Nói về thụ tinh của cây hạt kín, phát biểu đúng là
A. Thụ tinh là điều kiện dẫn đến thụ phấn
B. Có thể thụ phấn mà không thụ tinh
C. Có thể thụ tinh mà không thụ phấn
D. Có thụ phấn thì sẽ tạo ra hợp tử

Lời giải

Phát biểu đúng là B, Có thể thụ phấn mà không thụ tinh tạo quả mà không chứa hạt.
Đáp án cần chọn là: B