Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Nói về thụ tinh của cây hạt kín, điều không đúng là

Câu hỏi: Nói về thụ tinh của cây hạt kín, điều không đúng là
A. Thụ phấn là điều kiện dẫn đến thụ tinh
B. Có thể thụ phấn mà không thụ tinh
C. Có thể thụ tinh mà không thụ phấn
D. Có thể thụ tinh nhưng không tạo hợp tử

Lời giải

Phát biểu sai là C, phải có thụ phấn mới có thể dẫn đến thụ tinh
Đáp án cần chọn là: C