Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

Câu hỏi: Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là
A. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.
B. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.
C. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu.
D. trường hợp này không phải là ghép mô.

Lời giải

Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là đồng ghép, vì đây là hai cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.
Đáp án cần chọn là: B