Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Hiện tượng thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào sau đây?

Câu hỏi: Hiện tượng thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào sau đây?
A. Thực vật hạt trần
B. Rêu
C. Thực vật hạt kín
D. Dương xỉ

Lời giải

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín ( thực vật có hoa)
Đáp án cần chọn là: C