Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:

Câu hỏi: Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:
A. trùng roi và bọt biển.
B. bọt biển và giun dẹp.
C. a míp và trùng đế giày.
D. a míp và trùng roi

Lời giải

Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở bọt biển và giun dẹp.
Đáp án cần chọn là: B