Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Hạt được hình thành từ

Câu hỏi: Hạt được hình thành từ
A. bầu nhị.
B. hạt phấn.
C. bầu nhuỵ.
D. noãn đã được thụ tinh

Lời giải

Hạt được hình thành từ noãn đã được thụ tinh
Đáp án cần chọn là: D