Tháng Mười Một 27, 2023

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ở thực vật nhất thiết phải có

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ở thực vật nhất thiết phải có
A. Hai cơ thể khác nhau
B. Quá trình thụ tinh
C. Cây đực và cây cái
D. Quá trình nguyên phân

Lời giải

Sinh sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có hai cơ thể khác nhau, có thể xảy ra tự thụ phấn nhất thiết phải có thụ tinh
Đáp án cần chọn là: B