Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Một tế bào sinh trứng giảm phân hình thành bao nhiêu trứng?

Câu hỏi: Một tế bào sinh trứng giảm phân hình thành bao nhiêu trứng?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Lời giải

Hình thành trứng: 1 tế bào sinh trứng giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội: 3 thể cực, 1 tế bào trứng
Đáp án cần chọn là: A