Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Ở ong, các ong thợ

Câu hỏi: Ở ong, các ong thợ
A. gồm toàn ong cái không có khả năng sinh sản.
B. gồm toàn ong đực không có khả năng sinh sản.
C. gồm toàn ong cái có khả năng sinh sản.
D. có thể gồm ong đực và cái nhưng không sinh sản.

Lời giải

Ở loài ong có 3 loại ong:
Ong chúa, là con cái (2n) có khả năng sinh sản
Ong đực (n) chỉ có nhiệm vụ thụ tinh cho trứng
Ong thợ là các con ong cái (2n) nhưng không có khả năng sinh sản, chỉ làm nhiệm vụ kiếm ăn và bảo vệ tổ.
Đáp án cần chọn là: A