Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Nội nhũ có vai trò nuôi dưỡng phôi cho đến khi cây trưởng thành.
B. Chỉ hạt của cây một lá mầm có nội nhũ mới có thụ tinh kép
C. Những loài mà hạt không có nội nhũ thì không có quá trình thụ tinh kép
D. Thực vật hai lá mầm dự trữ chất dinh dưỡng ở chính lá mầm

Lời giải

Phát biểu đúng là D : Thực vật hai lá mầm dự trữ chất dinh dưỡng ở chính lá mầm
A sai, Nội nhũ có vai trò nuôi dưỡng phôi cho đến khi hạt nảy mầm
B, C sai, Ở cây Hai lá mầm, chất dinh dưỡng được tích lũy trong lá mầm, nội nhũ bị tiêu giảm nhưng vẫn có quá trình thụ tinh kép.
Đáp án cần chọn là: D