Tháng Mười Hai 11, 2023

Câu hỏi: Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?

Câu hỏi: Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?
A. Hình thành giao tử và thụ tinh
B. Thụ tinh và phát triển phôi thai.
C. Hình thành giao tử, thụ tính, tạo thành hợp tử
D. Hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thai

Lời giải

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thai.
Đáp án cần chọn là: D