Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là

Câu hỏi: Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là
A. Gắn liền với quá trình giảm phân và thụ tính.
B. Luôn cần có cơ thể đực và cái.
C. Tạo ra đời con đa dạng.
D. Ít hiệu quả khi mật độ quần thể thấp.

Lời giải

Phát biểu không đúng là B, nhiều loài lưỡng tính có thể tự thụ tinh.
Đáp án cần chọn là: B