Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

Câu hỏi: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?
A. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái diễn ra ở ngoài cơ thể con cái.
B. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn ra ở trong cơ thể con cái.
C. Thụ tinh trong làm tăng tỉ lệ sống sót của con non
D. Thụ tinh ngoài làm hiệu quả thụ tinh thấp.

Lời giải

Phát biểu sai là B
Thụ tinh ngoài diễn ra bên ngoài cơ thể con cái.
Đáp án cần chọn là: B