Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Quả chín nhanh hơn dưới tác động của

Câu hỏi: Quả chín nhanh hơn dưới tác động của
A. Etilen
B. Nhiệt độ cao
C. Tăng hàm lượng CO$_{2}$
D. A và B đều đúng

Lời giải

Etylen và nhiệt độ cao làm cho quả nhanh chín hơn.
Tăng hàm lượng CO$_{2}$ ức chế quả chín
Đáp án cần chọn là: D