Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Tác động nào ức chế quả chín nhanh?

Câu hỏi: Tác động nào ức chế quả chín nhanh?
A. Etilen
B. Tăng hàm lượng CO$_{2}$
C. Nhiệt độ cao
D. Cả A, B và C

Lời giải

Etylen và nhiệt độ cao làm cho quả nhanh chín hơn.
Tăng hàm lượng CO$_{2}$ ức chế quả chín.
Đáp án cần chọn là: B