Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Trong nông nghiệp để bảo quản quả được lâu người ta dùng cách:

Câu hỏi: Trong nông nghiệp để bảo quản quả được lâu người ta dùng cách:
A. Nhiệt độ thấp kết hợp với CO2
B. Tạo khí etilen
C. Kết hợp auxin với GA
D. Kết hợp nhiệt độ thấp với GA

Lời giải

Để bảo quản quả được lâu người ta giảm nhiệt độ và tăng hàm lượng khí CO2 để hạn chế sự hô hấp của quả.
Đáp án cần chọn là: A