Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Trong sinh sản hữu tính, đời con thường đa dạng là do

Câu hỏi: Trong sinh sản hữu tính, đời con thường đa dạng là do
A. Quá trình giảm phân tạo nhiều loại giao tử.
B. Quá trình thụ tinh tạo nhiều loại hợp tử.
C. Quá trình giảm phân và thụ tinh.
D. Ảnh hưởng của môi trường sống.

Lời giải

Trong sinh sản hữu tính, quá trình giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khi thụ tinh thì các giao tử tổ hợp ngẫu nhiên tạo ra nhiều loại hợp tử.
Đáp án cần chọn là: C