Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Sinh sản vô tính gồm các kiểu?

Câu hỏi: Sinh sản vô tính gồm các kiểu?
A. phân đôi, phân mảnh.
B. phân mảnh, nảy chỗi.
C. nảy chồi, trinh sản.
D. Cả A và C.

Lời giải

Những hình thức sinh sản vô tính:
Phân mảnh và nảy chồi chỉ gặp ở động vật không xương sống
Phân đôi gặp ở sinh vật đơn bào
Trinh sinh gặp ở ong, cá, bò sát..
Đáp án cần chọn là: D