Tháng Mười Một 29, 2023

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?
A. Trinh sinh.
B. Phân mảnh.
C. Nảy chồi.
D. Phân đôi.

Lời giải

Hình thức sinh sản vô tính có cả ở động vật đơn bào và đa bào (giun dẹp) là phân đôi.
Đáp án cần chọn là: D