Tháng Mười Một 29, 2023

Câu hỏi: Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại

Câu hỏi: Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại
A. phân đôi.
B. phân mảnh.
C. nảy chồi.
D. sinh sản vô tính.

Lời giải

Sinh sản vô tính bao gồm các kiểu A, B, C
Đáp án cần chọn là: D