Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

Câu hỏi: Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ
A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH
B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH
D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Lời giải

Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH. Đó là sự điều hòa ngược âm tính.
Đáp án cần chọn là: B