Tháng Mười Hai 8, 2023

Câu hỏi: Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

Câu hỏi: Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?
A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
B. Thay đổi yếu tố môi trường.
C. Nuôi cấy phôi.
D. Thụ tinh nhân tạo.

Lời giải

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo nuôi cấy phôi
Đáp án cần chọn là: C