Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?
A. Phân đôi.
B. Trinh sinh.
C. Nảy chồi
D. Phân mảnh.

Lời giải

Phân đôi là đơn giản nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào
Đáp án cần chọn là: A