Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là

Câu hỏi: Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là
A. phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh
B. dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động
C. dùng các nhân tố môi trường trong tác động
D. thay đổi cặp NST giới tính ở hợp tử

Lời giải

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh.
Đáp án cần chọn là: A