Tháng Mười Hai 1, 2023

Câu hỏi: Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở

Câu hỏi: Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở
A. giun dẹp và giun đất.
B. vi khuẩn và động vật đơn bào.
C. trùng roi và thuỷ tức.
D. bọt biển và trùng đế giày.

Lời giải

Phân đôi chủ yếu ở vi khuẩn và động vật đơn bào, giun dẹp
giun đất sinh sản hữu tính, bọt biển, giun dẹp, ruột khoang có các hình thức nảy chồi, phân mảnh.
Đáp án cần chọn là: B